مشمولان خدمت تیر ۱۴۰۳ فراخوانده شدند

مشمولان خدمت تیر ۱۴۰۳ فراخوانده شدند

کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ تیر ۱۴۰۳ دریافت کرده‌اند، با مراجعه به یکی از دفاتر پلیس+۱۰ ، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و بنابه اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند