«صندلی شهردار چهاردانگه» مزایده ای است؟

«صندلی شهردار چهاردانگه» مزایده ای است؟

حالا گزینه های روی میز شورای شهر برای انتخاب شهردار بعدی چهاردانگه این سوال را در ذهن متبادر می کند که کدام صلاحیت و توانایی این آدمها را به فهرست گزینه ها افزوده است