«سیزده‌ به‌در» واقعا نحس است؟

«سیزده‌ به‌در» واقعا نحس است؟

با این وجود البته هنوز هم کم نیستند افرادی که سیزده‌بدر را نحس می‌دانند و برای فرار از نحسی آن از خانه خارج شده و به طبیعت می‌روند!